//+------------------------------------------------------------------+
//|                          i-DayRange.mq4 |
//|                      ��� ����� �. aka KimIV |
//|                       http://www.kimiv.ru |
//|                                 |
//|  17.11.2005 ��������� �������� ���������            |
//+------------------------------------------------------------------+
#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 3
#property indicator_color1 Gainsboro
#property indicator_color2 Gainsboro
#property indicator_color3 LightSlateGray

//------- ������� ��������� ���������� -------------------------------
extern int NumberOfDays = 2;  // ���������� ���� (0-���)

double shifthigh[];
double shiftlow[];
double shiftaver[];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function             |
//+------------------------------------------------------------------+
void init() {
 SetIndexStyle(0,DRAW_LINE, 0,1);
 SetIndexBuffer(0,shifthigh);
 SetIndexLabel(0,"Up Channel");
 SetIndexDrawBegin(0,0);

 SetIndexStyle(1,DRAW_LINE, 0,1);
 SetIndexBuffer(1,shiftlow);
 SetIndexLabel(1,"Down Channel");
 SetIndexDrawBegin(1,0);

 SetIndexStyle(2,DRAW_LINE, 0,1);
 SetIndexBuffer(2,shiftaver);
 SetIndexLabel(2,"Average Channel");
 SetIndexDrawBegin(2,0);
}

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custor indicator deinitialization function            |
//+------------------------------------------------------------------+
void deinit() {
 Comment("");
}

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Custom indicator iteration function               |
//+------------------------------------------------------------------+ 
void start() {
 double LowLine=0;
 double HighLine=0;
 double AverLine=0;

 for (int i=NumberBar(); i>0; i--) {
  if (TimeHour(Time[i])==0 && TimeMinute(Time[i])==0) {
   LowLine=iLow(Symbol(),0,i);
   HighLine=iHigh(Symbol(),0,i);
  } else {
   if (iLow(Symbol(),0,i)<LowLine) LowLine=iLow(Symbol(),0,i);
   if (iHigh(Symbol(),0,i)>HighLine) HighLine=iHigh(Symbol(),0,i);
  }
  AverLine=LowLine+(HighLine-LowLine)/2;

  shiftlow[i]=LowLine;
  shifthigh[i]=HighLine;
  shiftaver[i]=AverLine;
 }

 Comment("������� ������� ��������: "+DoubleToStr((HighLine-LowLine)/Point,0)+" �.");
}

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| ���������� ����� ����                      |
//+------------------------------------------------------------------+ 
int NumberBar() {
 int nd=0, i=0;

 while (nd<NumberOfDays) {
  i++;
  if (TimeHour(Time[i])==0 && TimeMinute(Time[i])==0) nd++;
 }
 return(i);
}
//+------------------------------------------------------------------+